I

באחרית הימים, אלוהים עושה את עבודת השיפוט החל מבית האל, ויוצר קבוצה של מתגברים בסין.

II

האל הגיע בסתר לסין, הארץ שבה רובץ התנין הגדול האדום כאש ומתפתל. אלוהים ביטא את האמת, כבש את לבם של קבוצת אנשים, והפך אותם למתגברים מושלמים.

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

דברים קלאסיים שאמר אלוהים:
פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

דברים קלאסיים שאמר אלוהים:
III

עבודתו של אלוהים באחרית הימים מביאה לידי שלמות קבוצה של אנשים, שהופכים בכך למתגברים לפני האסון הגדול. אם כן, מהי המשמעות בכך שאלוהים יוצר את המתגברים הללו?

IV

לאחר שחוו את השיפוט והייסורים מידי אלוהים, וכן רדיפות וסבל על כל צורותיהם, המתגברים שיצר אלוהים באחרית הימים נושאים עדות מהדהדת. למה מתייחסת העדות הזאת?

V

המתגברים שאלוהים יצר לפני האסון, הם התגבשות תוכנית הניהול שלו בת ששת אלפי השנים. אם כן, מה הבטיח אלוהים למתגברים הללו ובמה בירך אותם?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:
שיתוף ודרשות
נוסח מלא
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

עוד תוכן נהדר:

האם אתם רוצים לדעת כיצד להיות מתגברים?

?v=0807