האם אתם רוצים להילקח לפני האסון ולהשתתף במשתה עם אדוננו?