דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

גישת סופם של כל הדברים מצביעה על קץ עבודתו של אלוהים ועל סוף התפתחותה של האנושות. משמעות הדבר היא שהאנושות שהושחתה על ידי השטן הגיעה לסוף התפתחותה ושצאצאי אדם וחווה התרבו כול אחד עד סופו, ומשמעות הדבר היא גם שבלתי אפשרי שאנושות כזו תמשיך להתפתח לאחר שהושחתה על ידי השטן. אדם וחווה שהיו בראשית, טרם הושחתו, אך אדם וחווה שגורשו מגן עדן הושחתו על ידי השטן. כשאלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה, אדם וחווה – שגורשו מגן עדן – וצאצאיהם, יגיעו לבסוף לידי סיום. האנושות בעתיד תכלול עדיין את צאצאיהם של אדם וחווה, אך הם לא יהיו בני אדם החיים בתחומו של השטן, אלא בני אדם שנושעו וטוהרו. תהיה זו אנושות שנשפטה ויוסרה, אנושות קדושה. אנשים אלה יהיו דומים למין האנושי כפי שהיה במקור. ניתן כמעט לומר שאלה יהיו בני אדם מסוג שונה לגמרי מאדם וחווה המקוריים. אנשים אלה ייבחרו מקרב כל מי שהושחת על ידי השטן, והם יהיו האנשים שעמדו איתן בסופו של דבר במהלך השיפוט והייסור על ידי אלוהים. הם יהיו קבוצת בני האדם האחרונה שתיוותר מקרב האנושות המושחתת. רק קבוצה זו של בני אדם תוכל להיווכח במנוחה האחרונה יחד עם אלוהים. המסוגלים לעמוד איתן במהלך עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים – כלומר במהלך עבודת הטיהור האחרונה – יהיו אלה שייווכחו במנוחה האחרונה עם אלוהים. לפיכך הנוכחים במנוחה ישתחררו מהשפעת השטן וייפלו בנחלתו של אלוהים רק לאחר שיעברו את עבודת הטיהור האחרונה שלו. אותם בני אדם שנפלו בסופו של דבר בנחלתו של אלוהים ייווכחו במנוחה האחרונה. מהות עבודת הייסורים והשיפוט של אלוהים היא לטהר את האנושות, למען יום המנוחה האחרונה. שאם לא כן, האנושות כולה לא תהיה מסוגלת לנהוג כול אחד לפי מינו ולא להיווכח במנוחה. עבודה זו היא הדרך היחידה של האנושות להיווכח במנוחה. רק עבודת הטיהור של אלוהים תטהר את האנושות מרשעותה, ורק עבודת הייסורים והשיפוט שלו תוציא לאור את אותם דברי מרדנות בקרב האנושות, וכך תפריד את מי שניתן להושיעו ממי שלא ניתן להושיעו, ואת מי שייוותר ממי שלא ייוותר. כשעבודתו תסתיים, בני האדם שייוותרו יטוהרו וייהנו מחיי אנוש נהדרים יותר בפעם השנייה על פני האדמה, כאשר ייווכחו בעולם אנושי נעלה יותר. במלים אחרות, הם ייווכחו ביום המנוחה של האנושות ויחיו יחד עם אלוהים. לאחר שמי שאינו יכול להיוותר יעבור ייסורים ושיפוט, צורתו המקורית תיחשף לגמרי. לאחר מכן, כולם יושמדו ובדומה לשטן, לא יורשו עוד לשרוד על פני האדמה. האנושות בעתיד לא תכלול עוד איש מסוג זה של בני אדם. בני אדם אלה אינם כשירים להיווכח בארץ המנוחה הסופית ואינם כשירים להיווכח ביום המנוחה שאלוהים והאדם יהיו שותפים לו, כי הם מטרות לענישה והם הרשעים, ואינם צדיקים. הם נגאלו פעם אחת וכן נשפטו ויוסרו. הם גם עשו בעבר שירות לאלוהים, אך בבוא היום האחרון, הם בכול זאת יושמדו בגלל רשעותם, מרדנותם והיותם בלתי ניתנים לגאולה. הם לא יתקיימו עוד בעולם העתיד ובקרב האנושות בעתיד. כול עושי הרע וכול אלה שלא נושעו, יושמדו כאשר הקדושים שבקרב האנושות ייווכחו במנוחה, בין אם הם רוחות המתים או אנשים שעדיין חיים כבשר ודם. אין זה משנה לאיזו תקופה שייכים אותם רוחות ואנשים עושי רע, או רוחות הצדיקים ואותם אנשים העושים צדקה, כול עושי הרע יושמדו וכול הצדיקים ישרדו. השאלה אם אדם או רוח יזכו בישועה אינה מוכרעת כולה על סמך עבודת אחרית הימים, אלא על סמך השאלה אם התנגדו לאלוהים או מרדו בו. אם בני אדם בתקופה הקודמת עשו רע ולא ניתן היה להושיעם, הם יהיו ללא ספק יעד לענישה. אם בני אדם בתקופה הנוכחית עושים רע ולא ניתן להושיעם, גם הם בוודאות יעד לענישה. בני האדם מופרדים על פי טוב ורע ולא על פי התקופה. לאחר שהופרדו על פי טוב ורע, בני האדם לא ייענשו או יתוגמלו מייד, אלא אלוהים יבצע את עבודת הענשת הרע ותגמול הטוב רק לאחר שיבצע את עבודת הכיבוש שלו באחרית הימים. למעשה הוא הפריד את האנושות על פי טוב ורע מאז החל לבצע את עבודתו בקרב האנושות. הוא יתגמל את הצדיקים ויעניש את הרשעים רק עם השלמת עבודתו, במקום להפריד בין הרשעים לצדיקים עם השלמת עבודתו, ומייד להתחיל בעבודת הענשת הרע ותגמול הטוב. עבודת הענשת הרע ותגמול הטוב הסופית שלו נעשית כולה על מנת לטהר לגמרי את האנושות כולה, כדי שיוכל להביא אנושות קדושה לגמרי למנוחת נצח. שלב זה בעבודתו הוא עבודתו המכרעת ביותר. זהו השלב הסופי של כל עבודת הניהול שלו. אם אלוהים לא ישמיד את הרשעים אלא יניח להם להיוותר, האנושות כולה עדיין לא תוכל להיווכח במנוחה, ואלוהים לא יוכל להביא את האנושות כולה לעולם טוב יותר. עבודה כזו לא תסתיים לגמרי. כשהוא יסיים את עבודתו, האנושות כולה תהיה קדושה לחלוטין. רק בדרך זו יכול אלוהים לחיות בשלווה ובמנוחה.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דבר אלוהים היומי

דבר האל משיג הכל (מובאה ג') דבר האל משיג הכל (מובאה ד') דבר האל משיג הכל (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ג') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') העבודה בעידן החוק (מובאה ב') העבודה בעידן החוק (מובאה א') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ד') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ה') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ו') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ז') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ג') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ג') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א) הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ד') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ד') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"ב) הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ה') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"א) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ה') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ז') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ד') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה א') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ו') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ג') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ב') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש