שיקום חייו הרגילים של האדם וְהוֹבָלָתוֹ אל יעד נפלא חלק 2

לאחר שהשטן יובס – כלומר לאחר שהאדם יִכָּבֵשׁ לגמרי – האדם יתפּוס שכל העבודה נועדה לִישׁוּעָתוֹ, ושאמצעי הישועה הם לזכּוֹת בו מחדש מידי השטן. עבודת הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים מחולקת לִשלושה שלבּים: עידן החוק, עידן החסד ועידן המלכות. שלושת שְׁלָבֵי העבודה האלה נועדו כולם לִישועת האנושות, כלומר הם נועדו לישועת האנושות שהשטן הִשְׁחִית באופן חמור. עם זאת, השלבים האלה נועדו גם כדי לאפשר לאלוהים להילחם בשטן. לפיכך, בדיוק כמו שעבודת הישועה נחלקת לִשלושה שלבּים, כך גם הקְרָב בָּשטן מחולק לִשלושה שלבּים, וּשני ההיבטים האלה של עבודתו של אלוהים מתבצעים בְּעת וּבעונה אחת. הקרב בשטן נועד למעשה לישועת האנושות, וּמשום שהעבודה של ישועת האנושות היא לא דבר שאפשר להשלים בְּשָלָב אחד, הקרב בשטן גם הוא מחולק לִשלבּים וְלִתְקוּפוֹת, והמלחמה ניטשת בשטן בהתאם לִצרכיו של האדם וְלָמידה שבה השטן הִשחית אותו. ייתכן שבדמיונו של הָאדם, הוא מאמין שבָּקְרָב הזה, אלוהים יתחמש כנגד השטן כפי ששני צבאות נלחמים זה בזה. זה רק דבר שבִּינָתוֹ של האדם מסוגלת לדמיין, וזה רעיון מאוד עמוּם ולא מציאותי, אך זה מה שהאדם סבור. וּמשום שאני אומר כאן שהאמצעי לִישועת האדם הוא הקרב בָּשטן, האדם מדמיין שכך נערך הקרב הזה. בַּעבודה של ישועת האדם, התבצעו שלושה שלבים, כלומר הקרב בשטן חוּלק לִשלושה שלבים לפני תבוסתו המלאה של השטן. אולם האמת הפנימית של כלל עבודת הקרב בשטן היא שתוצאותיה מושגות באמצעות הרעפת חסד על האדם, וּבאמצעות ההפיכה לקורבן-הַחַטָאת של האדם, כיבוש האדם וַהֲפִיכַת האדם למושלם. לאמיתו של דבר, הקרב בשטן אין פירושו התחמשות כנגד השטן, אלא ישועת האדם, הכנת חייו של האדם ושינוי טבעו של האדם כך שהוא יוכל לשאת עדות על אלוהים. כך השטן יובס. השטן יובס באמצעות שינוי טבעו המושחת של האדם. לאחר שהשטן יובס, כלומר לאחר שהאדם זכה בִּישועה מלאה, השטן המבוּיש יהיה כבול לַחֲלוּטִין, וְכך, האדם יזכה בִישועה מלאה. על כן, מהות הישועה של האדם היא הקרב בשטן, והמלחמה בשטן משתקפת בראש וּבראשונה בישועת האדם. הַשָלָב של אחרית הימים, שבו האדם יִכָּבֵשׁ, הוא הַשָלָב האחרון של הקרב בשטן וגם הַשָלָב האחרון בַּעבודת הישועה המלאה של האדם מִתחומו של השטן. המשמעות הפנימית של כיבוש האדם היא להשיב לבורא לאחר כיבושו את התגלמות השטן, הלא היא האדם שהשטן הִשחית. כך הוא ייטוש את השטן ויחזור לאלוהים באופן מלא. כך, האדם יזכה בישועה מלאה. על כן, עבודת הישועה היא העבודה האחרונה בקרב בשטן, והשלב האחרון בניהולו של אלוהים לשם הבסת השטן. ללא העבודה הזו, בסופו של דבר, לא ניתן היה להושיע את האדם באופן מלא, לא ניתן היה גם להביס את השטן לחלוטין, והאנושות לעולם לא הייתה מסוגלת לבוא אל היעד הנפלא או להשתחרר מהשפעתו של השטן. כתוצאה מכך, לא ניתן להשלים את עבודת הישועה של האדם לפני שיושלם הקרב בָּשטן, מכיוון שֶׁלֵב לִבּה של עבודת הניהול של אלוהים הוא לשם ישועת האנושות. האנושות המוקדמת ביותר הייתה בידיו של אלוהים, אך משום הפיתוי וההשחתה של השטן, השטן כבל את האדם והאדם נפל לו לָנחלה. לפיכך, השטן הפך לְזה שיש להביסו בַּעבודת הניהול של אלוהים. משום שהשטן השתלט על האדם, וּמשום שהאדם הוא המוּשא של כל ניהולו של אלוהים, כדי להושיע את האדם, אלוהים צריך לחטוף אותו בַּחֲזרה מִידֵי השטן. פירוש הדבר הוא שאלוהים חייב להשיב את האדם לאחר שהוא הוחזק בְּשֶבִי השטן. השטן מובס באמצעות שינויים בטבעו הישן של האדם אשר מְשִׁיבִים לו את הִגיוֹנו המקורי, וְכך ניתן לחטוף את האדם, שנלקח בָּשֶבִי, בַּחֲזרה מהשטן. אם האדם ישוחרר מהשפעותיו וּמְכִּבְלָיו של השטן, השטן יבויש, האדם יילקח בסופו של דבר בַּחֲזרה, והשטן יובס. וּמשום שהאדם שוחרר מההשפעה החשוכה של השטן, האדם יהפוך לִשְׁלַל הַקְרָב הַגדול הזה, והשטן יהפוך למושא הענישה, לאחר שהקרב יסתיים. לאחר מכן, עבודת הישועה של האנושות תושלם במלואה.

לאלוהים אין כוונות זדון כלפי ברואיו. משאלתו היחידה היא להביס את השטן. כל עבודתו של אלוהים – בין שמדובר בייסורים וּבין שמדובר בְּמשפט – מופנים אל השטן. היא מתבצעת כדי להושיע את האנושות, והיא כל כולה נועדה להביס את השטן, ויש לה רק מטרה אחת: לערוך קרב בָּשטן עד הסוף המר! ואלוהים לא ינוח ולא ישקוט לפני שהוא יזכה בָּניצחון על השטן! הוא ינוח אך ורק לאחר שהוא יביס את השטן. משום שכל עבודתו של אלוהים מופנית אל השטן, וּמשום שבני האדם שהשטן הִשחית נמצאים כולם בִּשליטה של תחומו של השטן, וּמשום שהם חיים כולם בִּתחומו של השטן, אילו אלוהים לא היה עורך קרב בשטן, ולא היה גורם לִבְני האדם לעזוב אותו, השטן לא היה מרפה מְאחיזתו בִבני האדם האלה, ואלוהים לא יכול היה לזכות בהם. אילו אלוהים לא זכה בהם, זו הייתה הוכחה שהשטן לא הובס, ושהוא לא הפסיד בָּקרב. לפיכך, בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, במהלך השָלָב הראשון, הוא עשה את עבודת החוק; בַּשָלָב השני, הוא עשה את העבודה של עידן החסד, כלומר את עבודת הצליבה; בשלב השלישי, הוא עשה את העבודה של כיבוש האנושות. כל העבודה הזו מופנית אל המידה שבה השטן הִשחית את האנושות. היא מתבצעת כדי להביס את השטן, וְכֹל השלבּים כולם נועדו רק להביס את השטן. מהותה של עבודת הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים היא הקרב בָּתנין הגדול האדם כאש, והעבודה של ניהול האנושות היא גם העבודה של הבסת השטן, והעבודה של עריכת הקרב בשטן. אלוהים נאבק במשך ששת אלפי שנים, וּלְפיכך, הוא עבד במשך ששת אלפי שנים, כדי להביא את האדם בסופו של דבר אל מישור חדש. כשהשטן יובס, האדם ישוחרר לחלוטין. זה הכיוון של עבודתו של אלוהים כיום, הלא כן? זה בְּדיוק הכיוון של העבודה הנוכחית: השחרור המלא של האדם והוצאתו לחופשי, כדי שהוא לא יהיה כפוף עוד לִכְלָלִים כלשהם, ולא יוגבל בּכְבלים וּבהגבלות. כל העבודה הזו נעשית על פי שיעור קומתכם, ועל פי הצרכים שלכם. פירוש הדבר הוא שאתם מקבלים את מה שאתם יכולים להגשים. לא מצופה מכם לעשות דברים שהם מעבר ליכולתכם כמו ב"אילוץ ברווז לעמוד על ענף". במקום זאת, כל העבודה הזו מתבצעת בהתאם לצרכים שלכם בַּפֹּעַל. כל שָלָב בַּעֲבודה מתבצע על פי הצרכים והדרישות של האדם בפועל, ונועד להביס את השטן. למעשה, בראשית לא היו שום מחסומים בין הבורא וּברואיו. השטן גורם לכל המחסומים האלה. האדם איבד את היכולת לראות או לדעת כל דבר, משום הפרעותיו והשחתתו של השטן. האדם הוא הקרבן, זה שרוּמָה. לאחר שהשטן ינחל תבוסה, הברואים יחזו בּבּורא, והבורא יתבונן בּבּוראים ויהיה מסוגל להוביל אותם באופן אישי. אלה בלבד הם החיים שהאדם ראוי להם על פני האדמה. וְלכן, עבודתו של אלוהים נועדה בראש וּבראשונה להבסת השטן, וּלאחר שהשטן יובס, הכל ייפתר. כיום, אתם ראיתם שכשאלוהים בא אל בני האדם, זה אירוע מיוחד. הוא לא בא כדי לבלות את כל ימיו בִּמְציאת הפגמים שלכם, לומר דבר כזה או אחר, או פשוט לאפשר לכם לראות איך הוא נראֶה, ואיך הוא מדבר וחי. אלוהים לא התגלם כְּבָשר רק כדי שתוכלו להביט בו, כדי לפקוח את עיניכם, או כדי לאפשר לכם לשמוע את התעלומות שהוא דיבר עליהן ועל שבעת הַחוֹתָמים שהוא פתח. במקום זאת, הוא התגלם כְּבָשר ודם כדי להביס את השטן. אלוהים בא באופן אישי כבשר ודם אל בני האדם כדי להושיע את האדם וְלערוך קרב בשטן, וזו החשיבות של התגלמותו. אילו הוא לא היה עושה זאת כדי להביס את השטן, הוא לא היה עושה את העבודה הזו באופן אישי. אלוהים ירד ארצה כדי לעשות את עבודתו בקרב בני האדם, לגלות את עצמו לאדם וּלאפשר לָאדם לחֲזות בו. האם זה עניין פעוֹט? זה בהחלט משהו מיוחד! המצב שונה מהאופן שבו האדם מדמיין אותו: אלוהים לא סתם בא כדי שהאדם יוּכל להביט בו, כדי שהאדם יוכל להבין שאלוהים הוא אמיתי ולא מעורפל וְחָלוּל ושאלוהים נשגב אך גם צנוע. האם הדברים יכולים להיות כל כך פשוטים? בדיוק מפני שהשטן הִשחית את בשרו ודמו של האדם, וּמִפני שהאדם הוא זה שאלוהים מתכוון להושיע, אלוהים חייב ללבוש בשר ודם כדי להילחם בשטן וְלרעות את האדם באופן אישי. רק כך תופק תועלת עבור עבודתו. שתי התגלמויותיו של אלוהים כְבָשָר ודם התקיימו על מנת להביס את השטן, והתקיימו גם על מנת להושיע את האדם באופן יעיל יותר. זאת משום שרק אלוהים יכול להיות זה שעורך קרב בשטן, בין שזו רוח האל ובין שזה בשרו ודמו של האל בהתגלמותו. לסיכומו של עניין, המלאכים לא יכולים להיות אלה שיערכו קרב בשטן, וקל וחומר שהאדם שהשטן הִשחית לא יכול לערוך את הקרב הזה. לֶמלאכים אין הכוחות הנדרשים לשם כך, והאדם אפילו יותר חֲסַר אונים. לפיכך, אם אלוהים רוצה להכין את חיי האדם, אם הוא רוצה לרדת ארצה באופן אישי כדי להכין את האדם, עליו להתגלם כְּבָשר ודם באופן אישי. כלומר, עליו ללבוש את הבשר והדם באופן אישי, ועם זהותו הטבעית והעבודה שעליו לעשות, עליו לבוא אל בני האדם וּלְהושיע את האדם באופן אישי. אחרת, אילו רוח האל או האדם היו עושים את העבודה הזו, הקרב הזה לא היה משיג את ההשפעה הרצויה לעולם, והוא לא היה מסתיים לעולם. רק כשאלוהים מתגלם כבשר ודם כדי ללחום בשטן באופן אישי בקרב בני האדם, יש לאדם סיכוי לִישועה. יתר על כן, רק כך השטן יבויש ויישאר ללא הזדמנויות לנצל או תוכניות לְבַצֵעַ. רוח האל לא יכולה להגשים את העבודה שֶמְבצֵעַ האל בהתגלמותו כבשר ודם, ועל אחת כמה וכמה שאף בן אדם בשר ודם לא מסוגל לבצע את העבודה הזו מטעם אלוהים, מכיוון שהעבודה שהאל בהתגלמותו עושֶה מתבצעת למען חייו של האדם, ועל מנת לשנות את טבעו המושחת של האדם. אילו האדם היה משתתף בקרב הזה, הוא היה רק נָס על נפשו באי-סדר עגום, והוא פשוט לא היה מסוגל לשנות את טבעו המושחת של האדם. הוא לא היה מסוגל להושיע את האדם מהצלב, או לכבוש את כל האנושות המרדנית, אלא רק לבצע מעט עבודה ישנה לפי עקרונות, או עבודה שלא קשורה להבסת השטן. אז מה הטעם? מה חשיבותה של עבודה שלא יכולה לזכות בָּאנושות, וקל וחומר לא מסוגלת להביס את השטן? לכן, רק אלוהים עצמו יכול לערוך את הקרב בשטן, והאדם פשוט לא מסוגל לעשות זאת. חובתו של האדם היא להיות חסיד של אלוהים, מכיוון שהאדם לא מסוגל לעשות את העבודה של פתיחת עידן חדש, ויתרה מזאת, הוא לא מסוגל לבצע את העבודה של עריכת הקרב בשטן. האדם יכול רק לְרַצות את הבורא תחת מנהיגותו של אלוהים עצמו שבאמצעותה יובס השטן. זה הדבר היחיד שהאדם יכול לעשות. לכן, בכל פעם שפורץ קרב חדש – כלומר בכל פעם שמתחילה העבודה של העידן הֶחדש – אלוהים עצמו עושה את העבודה הזו, שבאמצעותה הוא מוביל את העידן כולו, וּפותח נָתיב חדש לאנושות כולה. השחר של כל עידן הוא התחלה חדשה בָּקְרָב בָּשטן, שבאמצעותה האדם בא אל מישור חדש ויפה יותר, ואל עידן חדש שמוביל אלוהים עצמו. האדם הוא אדון הכל, אך בני האדם שְיִפְּלוּ בנחלתו של אלוהים יהפכו לְפֵירוֹתיהם של הקרבות בשטן. השטן הוא זה שמשחית את הכל, הוא זה שמפסיד בכל הקרבות, ולכן הוא זה שייענש לאחר הקרבות האלה. מִבֵּין אלוהים, האדם והשטן, רק השטן יהיה שנוא ודחוי. לעומת זאת, בני האדם שהשטן זכה בהם ושאלוהים לא הֵשִׁיב אותם אליו הופכים לאלה שנענשים בשם השטן. מבין שלושת אלה, כל הדברים צריכים לעבוד רק את אלוהים. לעומת זאת, בני האדם שהשטן הִשחית ושאלוהים השיב אליו והם חסידי אל הופכים לאלה שיקבלו את הבטחתו של אלוהים וְיִשְׁפְּטוּ את הרשעים בשם אלוהים. אין ספק שאלוהים ינצח והשטן יובס, אך בקרב בני האדם, יש כאלה שיזכו וְכָאלה שיפסידו. אלה שינצחו יהיו שייכים למנצח, ואלה שיפסידו יהיו שייכים למפסיד. זה המיון של כל אדם לפי סוגו, זו התוצאה הסופית של כל עבודתו של אלוהים, וזו גם המטרה של כל עבודתו של אלוהים, וזה לא ישתנה. לב לִבה של העבודה העיקרית בתוכנית הניהול של אלוהים ממוקדת בִּישועת האדם, ואלוהים מתגלם כבשר ודם בעיקר לשם החלק הזה, למען העבודה הזו, ועל מנת להביס את השטן. הפעם הראשונה שאלוהים התגלם כבשר ודם גם היא נועדה להביס את השטן: הוא התגלם כבשר ודם באופן אישי, והוא נצלב באופן אישי, כדי להשלים את עבודת הקרב הראשון, שהייתה העבודה של גאולת האנושות. בדומה לכך, גם השָלָב הנוכחי בעבודה מתבצע באופן אישי בידי אלוהים, שהתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודתו בקרב בני האדם, כדי לומר את דברו וּכְדי לאפשר לאדם לראות אותו. כמובן, הוא יעשה גם כמות מסוימת של עבודה אחרת לאורך הדרך באופן בלתי נמנע, אך הסיבה העיקרית לכך שהוא מבצע את עבודתו באופן אישי היא על מנת להביס את השטן, לכבוש את האנושות כולה וְלזכות בִבְני האדם האלה. ולכן, עבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם היא באמת משהו מיוחד. אילו מטרתו הייתה רק להוכיח לאדם שאלוהים צנוע וחבוי ושאלוהים אמיתי – אילו מטרתו הייתה רק לעשות את העבודה הזו – הוא לא היה צריך להתגלם כבשר ודם. אפילו אם אלוהים לא היה מתגלם כבשר ודם, הוא יכול היה לחשוף בפני האדם באופן ישיר את צניעותו ואת חֶבְיוֹנוֹ, את גדולתו ואת קדושתו, אך אין לכך קשר לעבודה של ניהול האנושות. הדברים האלה לא מסוגלים להושיע את האדם או להשלים אותו, וקל וחומר שהם לא יכולים להביס את השטן. אילו הבסת השטן הייתה כרוכה רק בּקְרָב של רוח האל ברוח אחרת, היה לעבודה הזו אפילו פחות ערך מעשי. היא לא הייתה מסוגלת לגרום לאדם ליפול בנחלתו של אלוהים, והיא הייתה הורסת את גורלו וְסיכוייו העתידיים של האדם. היות שכך, יש חשיבות עמוקה לעבודה הנוכחית של אלוהים. היא לא נועדה רק כדי לאפשר לאדם לראות את אלוהים, כדי לפקוח את עיניו של האדם, או כדי לספק לו מעט הנעה ועידוד. אין לעבודה כזו כל חשיבות. אם אתם יכולים לדבר רק על הכרה כזו, הדבר מוכיח שאתם לא מַכִּירִים את החשיבות האמיתית של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם.

אלוהים עצמו עושה באופן אישי את כל העבודה בתוכנית הניהול שלו. אלוהים עצמו עשה באופן אישי את השלב האשון – את בריאת העולם – ואלמלא כן, אף אחד לא היה מסוגל לברוא את האנושות. השלב השני היה גאולת האנושות כולה, וגם אותו עשה אלוהים עצמו באופן אישי. הדבר מובן מאליו לגבי השלב השלישי: יש צורך אפילו גדול יותר שאלוהים עצמו יבצע את סופה של כל עבודתו. אלוהים עצמו עושה את כל העבודה של גאולת האנושות כולה, כיבושה, הזכייה בה והפיכתה למושלמת. אילו הוא לא היה עושה את העבודה הזו באופן אישי, האדם לא יכול היה לייצג את זהותו של אלוהים או לעשות את עבודתו. על מנת להביס את השטן, על מנת לזכות באנושות ועל מנת להעניק לאדם חיים רגילים על פני האדמה, אלוהים מוביל את האדם באופן אישי ועובד באופן אישי בקרב בני האדם. למען כלל עבודת הניהול של אלוהים, וּלְמען כל עבודתו, עליו לעשות את העבודה הזו באופן אישי. אם האדם רק מאמין שאלוהים בא כדי להראות את עצמו לאדם וּכְדי לשמח אותו, האמונות האלה הן חסרות ערך וַחֲסְרות חשיבות. הכרתו של האדם שִטחית מדי! אלוהים יכול לעשות את העבודה הזו באופן מעמיק וּמלא רק כשהוא מבצע אותה בעצמו. האדם לא מסוגל לעשות אותה בשם אלוהים. מכיוון שאין לו הזהות או המהות של אלוהים, הוא לא מסוגל לעשות את העבודה של אלוהים, וַאֲפילו אם הוא היה עושה אותה, לא הייתה לה כל השפעה. בפעם הראשונה שאלוהים התגלם כבשר ודם, הדבר נועד לִגְאולה, כדי לגאול את כל האנושות מחטא, כדי להקנות לאדם את היכולת להיות מטוהר וּלקבל מחילה על חטאיו. אלוהים עושה גם את עבודת הכיבוש באופן אישי בקרב בני האדם. אילו אלוהים היה רק מתנבא במהלך הַשָּלָב הזה, נביא או אדם מבורך אחר היה יכול לעשות זאת במקומו. אם היו רק התנבאויות, האדם היה יכול למלא את מקומו של אלוהים. עם זאת, אילו האדם היה עושה את העבודה של אלוהים עצמו באופן אישי, והיה עליו להכין את חיי האדם, הוא לא היה מסוגל לעשות את העבודה הזו. אלוהים עצמו חייב לבצע אותה באופן אישי: אלוהים חייב להתגלם כבשר ודם באופן אישי כדי לעשות את העבודה הזו. בעידן הזה, אילו היו רק התנבאויות, ישעיהו ואליהו הנביא היו יכולים לעשות את העבודה הזאת, ולא היה צורך שאלוהים עצמו יעשה אותה באופן אישי. מפני שהעבודה בשלב הזה לא מסתכמת אך ורק בהתנבאות, ומפני שחשוב עוד יותר שעבודתן של המילים תשמש לכיבוש האדם ולהבסת השטן, האדם לא יכול לעשות את העבודה הזו, ואלוהים עצמו חייב לעשות אותה באופן אישי. בעידן החוק, יהוה עשה חלק מעבודתו של אלוהים, ולאחר מכן הוא אמר כמה דברים ועשה עבודה מסוימת באמצעות הנביאים. זאת משום שהאדם יכול היה למלא את מקומו של יהוה בעבודתו, והחוזים היו יכולים לחזות דברים וּלפרש חלומות מסוימים בשם אלוהים. העבודה שנעשתה בראשית לא הייתה העבודה של שינוי ישיר של טבעו של האדם, והיא לא הייתה קשורה לחטאיו של האדם. נדרש מהאדם רק לציית לחוקים. לכן יהוה לא התגלם כבשר ודם והתגלה לאדם. במקום זאת, הוא דיבר באופן ישיר אל משה ואל אחרים, גרם להם לדבר ולעבוד בשמו, וגרם להם לעבוד באופן ישיר בקֶרב האנושות. השלב הראשון בעבודתו של אלוהים היה להנהיג את האדם. זו הייתה תחילתו של הקרב בשטן, אך הקרב הזה עדיין לא החל באופן רשמי. המלחמה הרשמית בשטן החלה עם התגלמותו הראשונה של אלוהים, והיא ממשיכה עד היום. האירוע הראשון במלחמה הזו היה צליבתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. צליבתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם הֵבִיסָה את השטן, וזה היה השָלָב המוצלח הראשון במלחמה. כשאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מתחיל להכין את חיי האדם באופן ישיר, זו ההתחלה הרשמית של העבודה של הזכייה מחדש בָּאדם, וּמפני שזו העבודה של שינוי טבעו הישן של האדם, זו העבודה של עריכת קרב בשטן. שלב העבודה שעשה יהוה בראשית היה בסך הכל הנהגת חיי האדם על פני האדמה. זו הייתה התחלתה של עבודתו של אלוהים, ועל אף שהיא עדיין לא כללה קרבות או עבודה משמעותית, היא הִנִּיחָה את היסוד לעבודת הקרב העתידית. מאוחר יותר, שָלָב העבודה השני במהלך עידן החסד כלל את שינוי טבעו הישן של האדם, כלומר אלוהים עצמו הכין את חיי האדם. אלוהים היה חייב לבצע את העבודה הזו באופן אישי: היא דרשה שאלוהים יתגלם באופן אישי כבשר ודם, ואילולא הוא התגלם כבשר ודם, אף אחד אחר לא יכול היה להחליף אותו בשלב הזה בעבודה, משום שהשָלָב הזה ייצג את עבודת הקרב הישיר בשטן. אילו האדם היה עושה את העבודה הזו בשם אלוהים, כשהאדם היה מתייצב בפני השטן, השטן לא היה נשמע לו ולאדם לא היה סיכוי להביס אותו. האל בהתגלמותו כבשר ודם חייב היה להיות זה שבא להביס את השטן, משום שמהותו של האל בהתגלמותו היא עדיין מהותו של אלוהים, משום שהוא עדיין חַיֵי האדם, וּמשום שהוא עדיין הבורא. יהיה אשר יהיה, זהותו וּמהותו לא ישתנו. לכן, הוא לבש את הבשר והדם ועשה את העבודה שנועדה לגרום לציותו המוחלט של השטן. במהלך שָלָב העבודה של אחרית הימים, אילו האדם היה עושה את העבודה הזו והוא היה נדרש לומר את הדברים באופן ישיר, הוא לא היה מסוגל לומר אותם, ואילו נאמרו דברי נבואה, הם לא היו יכולים לכבוש את האדם. בכך שאלוהים לובש בשר ודם, הוא בא כדי להביס את השטן וְלגרום לציותו המוחלט. הוא מביס את השטן לחלוטין, כובש את האדם באופן מלא וזוכה באדם לגמרי, וּלאחר מכן, שלב העבודה הזה מושלם, וההצלחה מושגת. בניהולו של אלוהים, האדם לא יכול למלא את מקומו של אלוהים. בפרט, העבודה של הנהגת העידן והשקתה של עבודה חדשה חייבת עוד יותר להתבצע באופן אישי בידי אלוהים עצמו. האדם יכול אומנם לתת לאדם התגלות וּלספק לו נבואה, אך הוא לא מסוגל לעשות את העבודה שאלוהים חייב לעשות באופן אישי, את עבודת הקרב בין אלוהים עצמו והשטן. במהלך שלב העבודה הראשון, לפני שהחל הקרב בשטן, יהוה הוביל את עם ישראל באופן אישי באמצעות הנבואה שמסרו הנביאים. לאחר מכן, שלב העבודה השני היה הקרב בשטן, ואלוהים עצמו התגלם באופן אישי, והפך לבשר ודם כדי לעשות את עבודתו. כל מה שכרוך בקרב בשטן כרוך גם בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם, וּפירוש הדבר הוא שהאדם לא יכול לערוך את הקרב הזה. אם האדם היה עורך את הקרב, הוא לא היה מסוגל להביס את השטן. איך ייתכן שיהיה לו הכוח להילחם כשהוא עדיין שָׁרוי בִּתחומו של השטן? האדם נמצא באמצע: אם אתם נוטים לָשטן, אתם שייכים לשטן, אך אם אתם מְרַצים את אלוהים, אתם שייכים לאלוהים. אילו האדם מִילֵא את מקומו של אלוהים בַּעֲבודת הקרב הזה, האם הוא היה מסוגל לערוך אותו? אילו הוא היה עושה זאת, הוא היה גווע זה מכבר, הלא כן? הוא כבר היה בא אל עולם השְׁאול זה מכבר, הלא כן? על כן, האדם לא מסוגל להחליף את אלוהים בעבודתו. כלומר האדם לא ניחן במהות האל, ואם היית עורך קרב בשטן, לא היית מסוגל להביס אותו. האדם יכול רק לעשות עבודה מסוימת. הוא יכול לשכנע כמה בני אדם, אך הוא לא יכול למלא את מקומו של אלוהים בעבודתו של אלוהים עצמו. איך ייתכן שהאדם יערוך קרב בשטן? השטן ייקח אתכם בשבי לפני שתספיקו להתחיל. רק אלוהים עצמו יכול לערוך קרב בשטן, ועל סמך כך, האדם יכול להיות חסיד של אלוהים וּלהישמע לו. רק כך יוכל האדם ליפול בנחלתו של אלוהים וּלהימלט מכבלי השטן. מה שהאדם יכול להשיג בחוכמתו, סמכותו ויכולותיו שלו הוא מוגבל מדי. הוא לא מסוגל להפוך את האדם למושלם, להוביל אותו, ויתר על כן, להביס את השטן. תבונתו וחוכמתו של האדם לא מסוגלות לסכל את מזימותיו של השטן, ולכן איך ייתכן שהאדם יערוך קרב בשטן?

לכל מי שמוכן להפוך למושלם יש סיכוי להפוך למושלם, וְלכן כולם צריכים להירגע: בֶּעתיד, כולכם תבואו אל היעד. אולם אם אתם לא מוכנים להפוך למושלמים, ואם אתם לא מוכנים לבוא אל המישור הנפלא, זו הבעיה שלכם. כל מי שמוכן להפוך למושלם וְלהיות נאמן לאלוהים, כל מי שנשמע לאלוהים וְכל מי שממלא את תפקידו נאמנה – כל בני האדם האלה יכולים להפוך למושלמים. כיום, כל מי שלא ממלא את תפקידו נאמנה, כל מי שלא נאמן לאלוהים, כל מי שלא נשמע לאלוהים, וּבִפרט, מי שקיבל את הנאורות וההארה של רוח הקודש אך לא מנהיג אותם – כל בני האדם האלה לא מסוגלים להפוך למושלמים. כל מי שמוכן להיות נאמן וּלהישמע לאלוהים יכול להפוך למושלם, אפילו אם הוא קצת בּוּר. כל מי שמוכן לעסוק בהפיכה למושלם יכול להפוך למושלם. איך צורך לדאוג לגבי זה. כל עוד אתם מוכנים לעסוק בהפיכה למושלמים, אתם יכולים להפוך למושלמים. אני לא מוכן לנטוש או לסלק אף אחד מכם, אך אם בני האדם לא שואפים להצליח, הם פשוט הורסים את עצמם. לא אני הוא זה שמסלק אתכם, אלא אתם עצמכם. אם אתם עצמכם לא שואפים להצליח – אם אתם עצלים, אם אתם לא ממלאים את חובתכם, או שאתם לא נאמנים, ואתם תמיד עושים כאוות נפשכם, וּמבזבזים כספים ועוסקים בהפקרוּת מינית, אתם גוזרים את דינכם בעצמכם, ואת לא ראויים לרחמיו של איש. מטרתי היא שכולכם תהפכו למושלמים, וְשֶלכֹל הפחות תִּיכָּבְשׁוּ, כדי שניתן יהיה להשלים בהצלחה את השלב הזה בעבודה. אלוהים רוצה שכל בני האדם יהפכו למושלמים, שהם ייפלו בנחלתו, שהוא יטהר את כולם, וְשֶהם יהפכו לאהוביו. לא חשוב אם אני אומר שאתם נחשלים או שאתם בעלי איכות ירודה – אלה הן עובדות. העובדה שאני אומר זאת לא מוכיחה שאני מתכוון לנטוש אתכם, או שאיבדתי בכם תקווה, וקל וחומר שהיא לא מוכיחה שאני לא מוכן להושיע אתכם. היום באתי כדי לעשות את העבודה של הושעתכם, כלומר העבודה שאני עושה היא המשך של עבודת הישועה. לכל אדם יש סיכוי להפוך למושלם: בתנאי שאתם מוכנים וּבִתְנאי שאתם עוסקים בכך, בסופו של דבר, תהיו מסוגלים להשיג את התוצאות, ולא אטוש אף אחד מכם. אם אתם בעלי איכות ירודה, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לאיכות הירודה שלכם. אם אתם בעלי איכות גבוהה, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לאיכות הגבוהה שלכם. אם אתם בּוּרִים ולא יודעים קרוא וּכְתוב, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לְבוּרוּתְכֶם וְלָעובדה שאתם לא יודעים קרוא וּכְתוב. אם אתם יודעים קרוא וּכתוב, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לרמת יכולתכם לקרוא וְלכתוב. אם אתם זקנים, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לגילכם. אם אתם מסוגלים לארח אחרים, דרישותיי מכם יהיו בהתאם לכך. אם אתם אומרים שאתם לא יכולים לארח אחרים, ואתם יכולים למלא רק תפקידים מסוימים, בין שמדובר בהפצת הבשורה, בטיפול בכנסייה, או בְּבִיצוע פעילויות כלליות אחרות, אהפוך אתכם למושלמים בהתאם לתפקיד שתמלאו. נאמנות, ציות עד הסוף ועיסוק בחיפוש אחר אהבתו העילאית של אלוהים – אלה הדברים שעליכם להשיג, ואין נוהָג שמתעלה על שלושת הדברים האלה. בסופו של דבר, נדרש מהאדם להשיג את שלושת הדברים האלה, ואם הוא יכול להשיג אותם, הוא יהפוך למושלם. אולם מעל הכל, עליכם לעסוק בכך באמת וּבְתמים, עליכם להתקדם עוד ועוד, ולא להיות פסיביים בגישתכם. אמרתי שלכל אדם יש סיכוי להפוך למושלם, וְשֶכל אדם מסוגל להפוך למושלם, וזה חשוב, אך אם אתם לא שואפים להשתפר בעיסוקכם, אם לא תשיגו את שלושת הקריטריונים האלה, תסולקו בסופו של דבר. אני רוצה שכולם ידביקו את הפערים, שכולם יקבלו את עבודתה ואת נאורותה של רוח הקודש, וְשכולם יהיו מסוגלים להישמע לה עד הסוף, משם שזו החובה שכל אחד מכם צריך למלא. לאחר שכולכם תמלאו את חובתכם, כולכם תהפכו למושלמים, וכולכם תישאו עדות מהדהדת. כל מי שנושא עדות הוא אדם שניצח את השטן וזכה בהבטחתו של אלוהים. בני האדם האלה הם אלה שיישארו ויחיו בעידן הנפלא.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger